مراقبت قبل و بعد از جراحی استومی

این مطلب شامل اقدامات و مراقبتهای قبل و بعد از جراحی استومی و انواع استومی می باشد.
انواع شایع استومی از نظر محل:

- ایلئوستومی

-کلستومی

-یورتروستومی یا یورستومی

انواع استومی از نظر شکل ظاهری:

1- تک دهانه End

2-دو دهانه  Loop

3- دهانه مجزا   Double barel

تاریخچه استومی

سال 1954 پرستاری دانمارکی به نام الیز سورنسون با مشکلی در زندگی خواهر خود مواجه شد. تورا، خواهر الیز، بدلیل ابتلا به کانسر کولون، تحت عمل جراحی قرار گرفته بود که زندگی اجتماعی وی را عمیقا تحت تاثیر قرار داده ‌بود. جراحان برای وی استوما گذاشته بودند و او از ترس نشت ترشحات استوما جرات خروج از خانه را نداشت.