اولین دوره آموزش مدیریت پیشرفته زخم

اولین دوره پیشرفته مدیریت زخم (Advanced Wound Managment) با همکاری دانشگاه آزاد خوراسگان ، انجمن پزشکی ایران و کلینیک دیابت کوروش در اصفهان برگزار شد. گفتنی است در این دوره تعداد 24 نفر از پزشکان و پرستاران سراسر کشور حضور داشتند.