شانزدهمین کارگاه آموزش مدیریت زخم در تاریخ های 13 و14 اردیبهشت ماه 97 در محل انجمن علمی آموزش پزشکی ایران در اصفهان برگزار شد.