این پوستر شامل موارد زیر می باشد:

1- آناتومی پوست و لایه های آن

2-نحوه ارزیابی محل زخم

3- ارزیابی علت زخم

4- ارزیابی لبه زخم

5- ارزیابی پوست اطراف زخم

6- ارزیابی بستر زخم و بافت آن

7- ارزیابی ترشحات و بوی زخم

8- نحوه اندازه گیری طول و عرض و عمق زخم بصورت استاندارد